Elevhälsan

Vårt ELEVHÄSLOTEAM består av:
Kristian Holmberg, skolläkare och verksamhetsansvarig för skolhälsovården
Lotta Högberg, skolsköterska och specialpedagog
Birgitta Provins, kurator och specialpedagog
Maria Bäck, psykolog
Helena Rödholm Siegrist, rektor
Du når elevhälsans medarbetare via skolans telefon 0322-140 95.

Elevhälsoteamet sammanträder 6 gånger per år för att planlägga och följa upp de hälsofrämjande och förebyggande insatserna.

Vi följer Skollagen, Socialstyrelsens föreskrifter och Västbus-samarbetets riktlinjer; se länkar nedan.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

Sammanfattning av ELEVHÄLSANS UPPDRAG, citerat ur Vägledning för Elevhälsan (Socialstyrelsen och Skolverket, Falun, 2014)
Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att
• främja elevers lärande, utveckling och hälsa
• förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
• bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling
och hälsa.
Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att
• bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas
så långt som möjligt enligt utbildningens mål
• undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
• uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker
till inlärningsproblem
• uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
• bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i
behov av särskilt stöd.

Vägledning för Elevhälsa
Västbus, Samverkan för barns och ungas bästa inom Västra Götalands-regionen

 

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås
Besöksadress: Kungsängsgatan 5
0322-140 95    info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor och förskolechef ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se