Elevhälsan

Linnéskolan, Alingsås Waldorfskola
ELEVHÄLSAN

Vårt ELEVHÄSLOTEAM består av:
Kristian Holmberg, skolläkare och verksamhetsansvarig för skolhälsovården
Maj-Britt Eliasson, skolsköterska och specialpedagog
Elisabeth Fogelberg, kurator och specialpedagog
Maria Bäck, psykolog
Helena Rödholm Siegrist, rektor
Du når elevhälsans medarbetare via skolans telefon 0322-140 95.

Elevhälsoteamet sammanträder 6 gånger per år för att planlägga de hälsofrämjande och förebyggande insatserna.

Vi följer Skollagen, Socialstyrelsens föreskrifter och Västbus-samarbetets riktlinjer; se länkar nedan.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

Sammanfattning av ELEVHÄLSANS UPPDRAG, citerat ur Vägledning för Elevhälsan (Socialstyrelsen och Skolverket, Falun, 2014)
Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att
• främja elevers lärande, utveckling och hälsa
• förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
• bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling
och hälsa.
Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att
• bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas
så långt som möjligt enligt utbildningens mål
• undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
• uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker
till inlärningsproblem
• uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
• bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i
behov av särskilt stöd.

Vägledning för Elevhälsa
Västbus, Samverkan för barns och ungas bästa inom Västra Götalands-regionen

 

Huvudman för Linnéskolan, Fritidshemmet Linnéan och Annagården Waldorfförskola är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor och förskolechef ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi följer Skollagen och målen i Waldorfskolans kursplan ”En väg till frihet”.

På Annagården finns ca 22 barn och 4 medarbetare. På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare.