Elevhälsan

Vårt ELEVHÄSLOTEAM består av:

biträdande rektor Carin Odell. Direkttel 0735-224458 rektor@linneskolan.se

Christian Madsen, skolläkare och verksamhetsansvarig för skolhälsovården skollakare@linneskolan.se

under tillsättning aug 2022: Skolsköterska och kurator. Direkttel 0735-362161 skolsyster@linneskolan.se  

Birgitta Provins, speciallärare

Jenny Engdahl, specialpedagog

Anders Weber, psykolog

Du når elevhälsans medarbetare via skolans telefon 0322-140 95 eller mail rektor@linneskolan.se

Elevhälsoteamet sammanträder 6 gånger per år för att planlägga och följa upp de hälsofrämjande och förebyggande insatserna.

Vi följer Skollagen, Socialstyrelsens föreskrifter och Västbus-samarbetets riktlinjer; se länkar nedan.

* * *

Sammanfattning av ELEVHÄLSANS UPPDRAG, citerat ur Vägledning för Elevhälsan (Socialstyrelsen och Skolverket, Falun, 2014)

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att:

– främja elevers lärande, utveckling och hälsa

– förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter

– bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

* * *

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att:

– bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål

– undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa

– uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem

– uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa

– bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

* * *

Vägledning för Elevhälsa

Västbus, Samverkan för barns och ungas bästa inom Västra Götalands-regionen

Elevhälsan 2122

GDPR_AlingsåsWaldorfskoleförening190814

Klagomål och synpunkter

Konflikt elever flödesschema


Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Postadress: Alingsås Waldorfskoleförening Kungsängsgatan 5, 441 58 Alingsås

Besöksadress: Kungsängsgatan 5

0322-140 95 Mail info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor för Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan och rektor på Annagården ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 20 barn och 3 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening190814

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Kungsängsgatan 5, 441 58 Alingsås

info@linneskolan.se